پراتیـکـــ [فضا محور]

PRATIC [A] - Studio for Practical Architecture and Design

در شاخه فضا محور تحت دیسیپلین معماری به گستره‌ای از مطالعات و خدمات طراحی محیطی در عرصه هایی همچون طراحی ساختمان، منظر، و طراحی داخلی می‌پردازیم. تعریف عام ما از معماری، «فرم‌ یابیِ محتوای مفروض یک محدوده فضایی» است. بر اساس این تعریف، با بهره گیری از نظریه و فرایند تجربی معماری می‌کوشیم تا با پردازش کانسپت ها از خلال مواجهۀ محتوای پیش فرض و زمینه خاص هر فضا، به سنتزی دست یابیم که در قالب فرم معماری به تولید محتوایی نو منجر شود. از این رو بسته به کیفیت این مواجهه که تا حد زیادی به واسطۀ محدودیت ها و فرصت های زمینه، همچون شرایط محیط کالبدی، ساختار اجتماعی و فرهنگی و شرایط اقتصادی تعریف می‌گردد، پروژه های ما گستره ای از طرح های سادۀ کارکردگرا و کم هزینه تا طرح های پیچیده و یا انتقادی را در مجموعه متنوعی از کاربری‌ها در برمی‌گیرد.

 

Back to Home