پراتیـکـــ [فضا محور]
در شاخه فضا محور تحت دیسیپلین معماری به گستره‌ای از مطالعات و خدمات طراحی محیطی در عرصه هایی همچون طراحی ساختمان، منظر، و طراحی داخلی می‌پردازیم. تعریف عام ما از معماری، «فرم‌ یابیِ محتوای مفروض یک محدوده فضایی» است. بر اساس این تعریف، با بهره گیری از نظریه و فرایند تجربی معماری می‌کوشیم تا با پردازش کانسپت ها از خلال مواجهۀ محتوای پیش فرض و زمینه خاص هر فضا، به سنتزی دست یابیم که در قالب فرم معماری به تولید محتوایی نو منجر شود. از این رو بسته به کیفیت این مواجهه که تا حد زیادی به واسطۀ محدودیت ها و فرصت های زمینه، همچون شرایط محیط کالبدی، ساختار اجتماعی و فرهنگی و شرایط اقتصادی تعریف می‌گردد، پروژه های ما گستره ای از طرح های سادۀ کارکردگرا و کم هزینه تا طرح های پیچیده و یا انتقادی را در مجموعه متنوعی از کاربری‌ها در برمی‌گیرد.
"PRATIC [A]"
پراتیـکـــ [شیء محور]
شاخه شیء محور به طراحی یک فرایند تولید، از نقطه‌ی صفر ایده پردازی تا بسته بندی، و سپس تجربه و آزمایش این فرایند تا ساخت نمونه های اولیه محصول نهایی می‌پردازد. در حالی که کارکرد را در پرانتز گذاشته‌ایم به طراحی و ساخت اشیاء کاربردی روزمره می‌پردازیم و ذهنیتی را مجسم و سنجش پذیر می‌کنیم. یا معنایی خواهیم ساخت و یا ایده ای را مصرف و از اعتبار ساقط می‌کنیم. در [پروسۀ] پراتیک بدن کار می‌کند و اندیشه ای ساخته یا آزموده می‌شود. آنچه به جا می‌ماند رسوب مادیِ مکاشفه ای عملی در بوطیقای اشیاء روزمره است که آن را پروتوتایپ پراتیک می‌نامیم. پروتوتایپ های پراتیک طیف گسترده ای از اشیاء کاربردی و دکوراتیو را در حیطۀ اشیاء روزمره، مبلمان، لوازم تحریر و لوازم شخصی، با تمرکز بر تفکر طراحی در بر می‌گیرد
"PRATIC [P]"