بازآفرینی عرصه عمومی در بافت مرکزشهرانزلی

Pedestrian Oriented Public Realm And The Social Condenser- PRATIC A Studio | بازآفرینی فضای عمومی پیاده مدار در بافت مرکز شهر انزلی- استودیو پراتیک
Pedestrian Oriented Public Realm And The Social Condenser- PRATIC A Studio | بازآفرینی فضای عمومی پیاده مدار در بافت مرکز شهر انزلی- استودیو پراتیک
Pedestrian Oriented Public Realm And The Social Condenser- PRATIC A Studio | بازآفرینی فضای عمومی پیاده مدار در بافت مرکز شهر انزلی- استودیو پراتیک
Pedestrian Oriented Public Realm And The Social Condenser- PRATIC A Studio | بازآفرینی فضای عمومی پیاده مدار در بافت مرکز شهر انزلی استودیو پراتیک
Pedestrian Oriented Public Realm And The Social Condenser- PRATIC A Studio | بازآفرینی فضای عمومی پیاده مدار در بافت مرکز شهر انزلی- استودیو پراتیک
چگالنده اجتماعی- فضای داخلی مجموعه چند عملکردی تجاری فرهنگی- پروژه سوم از مجموعه بازآفرینی عرصه عمومی- استودیو پراتیک
Pedestrian Oriented Public Realm And The Social Condenser- PRATIC A Studio | بازآفرینی فضای عمومی پیاده مدار در بافت مرکز شهر انزلی- استودیو پراتیک
  • پروژه: بازآفرینی عرصه عمومی در بافت مرکزی بندر انزلی
  • معمار: فرزان شاماسب‌لو
  • دسته بندی: طراحی شهری، بازآفرینی
  • مساحت تقریبی: 80000 متر مربع
  • کارفرما: شورای شهر بندر انزلی
  • موقعیت مکانی: بندر انزلی، گیلان، ایران
  • وضعیت: طراحی کانسپت
  • سال طراحی: 1397

ترسیمات معماری


ماکت پروژه

بازگشت به پروژه ها